Назад
alt

Разпределение на печалбата на държавните предприятия за 2019 г.

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто и е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти

Изключения са направени за:

  • държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ следва да разпредели за държавата 100 на сто от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон;
  • лечебните заведения за болнична помощ не следва да отчисляват от печалбата си предвид тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране;
  • дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ не следва да отчисляват от печалбата си поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 година;

Българска банка за развитие АД е изключена от обхвата на Разпореждането на основание Решение на УС на БНБ, във връзка със ситуацията с разпространението на COVID 19, ефектите върху икономиката и необходимостта от предприемане на макропруденциални мерки спрямо кредитните институции, лицензирани да извършват дейност в Република България.

Назад
alt

Разпределение на печалбата на държавните предприятия за 2019 г.

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто и е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти

Изключения са направени за:

  • държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ следва да разпредели за държавата 100 на сто от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон;
  • лечебните заведения за болнична помощ не следва да отчисляват от печалбата си предвид тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране;
  • дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ не следва да отчисляват от печалбата си поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 година;

Българска банка за развитие АД е изключена от обхвата на Разпореждането на основание Решение на УС на БНБ, във връзка със ситуацията с разпространението на COVID 19, ефектите върху икономиката и необходимостта от предприемане на макропруденциални мерки спрямо кредитните институции, лицензирани да извършват дейност в Република България.