Цели

Общата цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП) в страната в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративно управление на държавните предприятия (OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris.)

 

Постигането на общата цел на проекта ще се извърши чрез реализацията на три специфични цели: 

 

  • Специфична цел 1: Информационно осигуряване на процеса на мониторинг и оценка на КУДП.
  • Специфична цел 2: Извършване на оценка на състоянието и динамиката на КУДП.
  • Специфична цел 3: Развитие на институционален капацитет за гражданско участие при мониторинг и оценка на КУДП.

Дейности

Работата на екипа за изпълнение на проекта ще се концентрира в изпълнението на четири основни дейности:

  • Дейност 1: Създаване на регистър на държавните предприятия в страната и база данни с документи за корпоративното управление в тях
  • Дейност 2: Създаване и поддържане на информационна система за мониторинг и оценка на корпоративното управление в държавните предприятия и интернет страница на проекта
  • Дейност 3: Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на КУДП
  • Дейност 4: Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие при мониторинг и оценка на КУДП.

С изпълнението на проекта ще бъде създадена напълно функционална и публично достъпна информационна система за КУДП, ще бъдат подготвени оценки на състоянието и динамиката на КУДП през 2016-2020 г. На тази основа ще се направят предположения за усъвършенстване и реформиране на КУДП, в съответствие с приетите ангажименти на Правителството във връзка с присъединяване на страната ни към еврозоната. Това ще представлява сериозен принос на гражданското общество към този приоритет на държавата.

Екип

Ръководител на проекта: Яна Цветанова Кирилова  

 

Квалификация и отговорности:

Яна Кирилова е магистър по Международни икономически отношения от УНСС и Доктор по икономика от Институт за икономически изследвания към БАН. Яна Кирилова притежава над 20-годишен опит като експерт по финансово-икономически анализи и управление на проекти в следните области: стратегическо планиране и регионално развитие и управление; притежава отлични познания на нормативната уредба, касаеща регионалното развитие; притежава дългогодишен професионален опит в разработването на анализи и прогнози в сферата на околната среда в т.ч. управление на водите.

Ръководителят на проекта отговаря за цялостното му управление в съответствие с договора с Възложителя, приложимото законодателство, включително финансови аспекти и връзки с Възложителя. По-конкретно, той ще има следните отговорности:

- Мобилизация и консолидиране на екипа;

- Подготовка на детайлен работен план-график и контрол върху спазването му;

- Организиране и провеждане на поръчка за избор на екип за изпълнение на проекта и на изпълнител на разработката на информационната система и интернет страницата на проекта;

- Разпределение на индивидуалните задачи, обвързано със срокове;

- Управление на дейностите на експертите, координиране на дейностите им, свързани с изпълнението на проекта;

- Цялостна координация и работа в тясна връзка с Възложителя;

- Гарантиране на достоверността и доброто качество на цялата документация и информация, подготвяна в рамките на проекта;

- Управление на риска;

- Финансово управление на проекта;

- Подготовка на административните доклади.

 

Координатор на проекта: Константин Борисов Константинов

 

Квалификация и отговорности:

Константин Константинов е Магистър по "Международен бизнес мениджмънт " от Университет EHSAL, икономически факултет, гр. Брюксел, Белгия. Има 8-годишен опит като координатор на проекти със сходна на предлагания проект насоченост в т.ч.: организация на ежедневната оперативна работа по проект, водене на проектна кореспонденция и проектен архив, подготовка, организация и провеждане на работни срещи и други мероприятия (кръгли маси, пресконференции, семинари и др.).  

Координаторът на проекта има следните отговорности:  

- Ежедневна и оперативна организация на работата;

- Организиране и провеждане на оперативни срещи на екипа по проекта;

- Водене на официална кореспонденция по проекта;

- Техническо оформяне и размножаване на материали по проекта;

- Организация на проектната документация и поддържане на архив по проекта;

 

Екип

Ръководител на проекта: Яна Цветанова Кирилова  

 

Квалификация и отговорности:

Яна Кирилова е магистър по Международни икономически отношения от УНСС и Доктор по икономика от Институт за икономически изследвания към БАН. Яна Кирилова притежава над 20-годишен опит като експерт по финансово-икономически анализи и управление на проекти в следните области: стратегическо планиране и регионално развитие и управление; притежава отлични познания на нормативната уредба, касаеща регионалното развитие; притежава дългогодишен професионален опит в разработването на анализи и прогнози в сферата на околната среда в т.ч. управление на водите.

Ръководителят на проекта отговаря за цялостното му управление в съответствие с договора с Възложителя, приложимото законодателство, включително финансови аспекти и връзки с Възложителя. По-конкретно, той ще има следните отговорности:

- Мобилизация и консолидиране на екипа;

- Подготовка на детайлен работен план-график и контрол върху спазването му;

- Организиране и провеждане на поръчка за избор на екип за изпълнение на проекта и на изпълнител на разработката на информационната система и интернет страницата на проекта;

- Разпределение на индивидуалните задачи, обвързано със срокове;

- Управление на дейностите на експертите, координиране на дейностите им, свързани с изпълнението на проекта;

- Цялостна координация и работа в тясна връзка с Възложителя;

- Гарантиране на достоверността и доброто качество на цялата документация и информация, подготвяна в рамките на проекта;

- Управление на риска;

- Финансово управление на проекта;

- Подготовка на административните доклади.

 

Координатор на проекта: Константин Борисов Константинов

 

Квалификация и отговорности:

Константин Константинов е Магистър по "Международен бизнес мениджмънт " от Университет EHSAL, икономически факултет, гр. Брюксел, Белгия. Има 8-годишен опит като координатор на проекти със сходна на предлагания проект насоченост в т.ч.: организация на ежедневната оперативна работа по проект, водене на проектна кореспонденция и проектен архив, подготовка, организация и провеждане на работни срещи и други мероприятия (кръгли маси, пресконференции, семинари и др.).  

Координаторът на проекта има следните отговорности:  

- Ежедневна и оперативна организация на работата;

- Организиране и провеждане на оперативни срещи на екипа по проекта;

- Водене на официална кореспонденция по проекта;

- Техническо оформяне и размножаване на материали по проекта;

- Организация на проектната документация и поддържане на архив по проекта;